On issues of education, prevention and rehabilitation

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2018
Wymiary:
145x200
ISBN:
978-83-7720-582-2
Rodzaj publikacji:
książka


(…) "This publication fits well in the spaces of broadly understood education in connection with prevention and therapy, as well as with rehabilitation (however, the book is dominated by the issue of therapy) in contemporary society, functioning in the face of multiple systemic transformations and communication technologies. The range of considerations and interdisciplinarity of the threads in a special way enriches the current of discussion and research on evaluation of quality improvement in the scope of issues raised in the reviewed book, prepared for printing. The studies presented for review meet the condition of thematic coherence, and they also trigger intensified impulses in multiple spaces of contemporary therapeutic pedagogy oriented theoretically and practically to various levels and subjects of education."

Professor Jan Grzesiak

(Professor at the State Vocational Academy in Konin)

 

(...) "The publication is part of the broadly understood issues of education, upbringing, therapy and rehabilitation. The authors of individual articles deliberately present the issues of their scientific interests. Despite the scientific aspect of these texts, any reader can reach for this position and learn about the reflections that accompany these considerations."

Stanisława Włoch, Ph.D.

(Assistant Professor at the Opole University)

 

(…) „Opiniowana propozycja wydawnicza trafnie wpisuje się w przestrzenie szeroko rozumianej edukacji w powiązaniu z profilaktyką i terapią, a także z rehabilitacją (w książce dominuje jednak problematyka terapii) we współczesnym społeczeństwie funkcjonującym w obliczu wielorakich uwarunkowań przeobrażeń systemowych oraz technologii komunikacyjnych. Rozpiętość rozważań i interdyscyplinarność wątków w sposób szczególny wzbogaca nurt dyskusji i badań nad ewaluacją poprawy jakości w zakresie problematyki poruszanej w recenzowanej książce przygotowywanej do druku. Przedstawione do recenzji opracowania spełniają warunek kohezji tematycznej, a ponadto wywołują spotęgowane impulsy w wielorakich przestrzeniach współczesnej pedagogiki terapeutycznej zorientowanej teoretycznie i praktycznie na różne szczeble i podmioty edukacji”.

 

dr hab. Jan Grzesiak

(profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

 

 

 

(…) „Publikacja wpisuje się w szeroko rozumianą problematykę edukacji, wychowania, terapii oraz rehabilitacji. Autorzy poszczególnych artykułów w sposób przemyślany przedstawiają problematykę swych zainteresowań naukowych. Pomimo naukowego aspektu tych tekstów, każdy czytelnik może sięgnąć po tą pozycję i poznać refleksje jakie towarzyszą tym rozważaniom „.

dr Stanisława Włoch

(Adiunkt Uniwersytetu Opolskiego)