Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej (nr 6)

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
172
Oprawa:
miękka
Wymiary:
168x240
ISBN:
ISSN 2543-6104
Rodzaj publikacji:
czasopismo


Oddajemy do rąk czytelników szósty już numer naszego czasopisma „Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej”. Ukazuje się on w czasie trwającej od ponad 2 lat pandemii koronawirusa, która w istotny sposób wpłynęła nie tylko na życie społeczne i gospodarcze na całym świecie, pochłonęła wiele ofiar, ale też spowodowała konieczność wypracowania zupełnie nowych standardów funkcjonowania wielu obszarów funkcjonowania państwa i całej administracji publicznej. Jednym z obszarów, w których szczególnie możemy zaobserwować tego typu przemiany są podmioty polityki społecznej, w tym zwłaszcza jednostki pomocy społecznej. Fakt ten nie mógł pozostać niezauważony również na łamach naszego czasopisma.

Tematyka czasopisma przyjmuje charakter wielopoziomowego i wieloaspektowego spojrzenia na przestrzenie pracy socjalnej aplikowanej w różnych obszarach życia społecznego. Poruszane zagadnienia naukowo badawcze zostały zogniskowane wokół trzech ważnych bloków tematycznych, a mianowicie: Wokół pracy socjalnej i pomocy społecznej; Wokół polityki społecznej;  Pogranicza społeczne . Tak przyjęta triada warunkuje szerokie spektrum naukowych penetracji i dociekań dotyczących kontekstów pracy socjalnej. W drugiej części struktury niniejszego czasopisma dotyczącego obszarów polityki społecznej znajdują się cztery artykuły, w których poszczególni naukowcy dowodzą ciekawych analiz naukowych i badawczych.

 Czasopismo „Homo et Societas” od samego początku ugruntowuje ono swoją pozycję naukową, o czym świadczy uwzględnienie go w ostatnim czasie w wielu prestiżowych bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, Erich Plus, CEJSH, CEEOL, czy też jego obecność w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt). Zamierzeniem redakcji jest stały rozwój czasopisma. Ze względu na szeroki profil czasopisma i jego interdyscyplinarny charakter zapraszamy do współpracy i publikowania na jego łamach przedstawicieli wielu nauk społecznych, m. in. socjologów, pedagogów, czy też politologów. Liczymy, że nasze czasopismo będzie nie tylko miejscem naukowej debaty na temat najaktualniejszych problemów i wyzwań dotyczących funkcjonowania systemu polityki społecznej w Polsce, systemu pomocy społecznej, czy też pracy socjalnej, ale też będzie miało istotny wymiar praktyczny jako pismo skierowane także dla pracowników socjalnych i innych osób zawodowo zaangażowanych w funkcjonowanie różnych podmiotów i instytucji pomocy społecznej.Zobacz również:
praca zbiorowa pod red., Ireneusz Świtała
39,90 zł