Agnieszka Ścibior

Agnieszka Ścibior - absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obecnie doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii i praktyki przekładu tekstu naukowego oraz poetyki prozy rosyjskiej XX i XXI wieku. Autorka artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Ostatnie publikacje tłumaczeń tekstów naukowych: M. Lipowiecki, Modernizm i awangarda: pokrewieństwa i różnice, ,,Teksty Drugie” 2018, nr 5, s. 195–211; W.I. Tiupa, Własności gatunkowe strategii narracyjnych, ,,Teksty Drugie” 2019, nr 2, s. 137–148; N.L., Lejderman, Zasady estetyczne ekspresjonizmu i jego losy w literaturze rosyjskiej, „Er(r)go”, nr 39 (2/2019), s. 203-214.