(fragmenty)

            Wydawnictwo PETRUS wydało pozycję ks. prof. Tadeusza Ślipki SJ, który przygotował historię myśli etycznej od czasów starożytnych aż po etykę współczesną. Autor zaznacza we wprowadzeniu, że „na wydobycie z cienia zasługują filozofowie moralności o chrześcijańskiej światopoglądowej inspiracji,(…), a we współczesnej literaturze filozoficzno-etycznej są mało widoczni” (s. 6).
            Obecnie w literaturze polskiej istnieją tłumaczenia prac z zakresu historii etyki oraz rodzima praca p. Ewy Podrez, publikacje te „prezentują ogólnohistoryczny punkt widzenia i nie ulega wątpliwości, że stanowią instruktywne źródło naukowej informacji w zakresie doktrynalnej zawartości etycznych poglądów zrelacjonowanych w nich myślicieli, jak też znaczących kierunków filozoficzno-etycznych”(s. 6). Książka m.in. zawiera dorobek polskich etyków, szczególnie czasów nowożytnych oraz współczesnych.
            Została podzielona na sześć części, które uwzględniają przyjęte okresy w historii myśli filozoficzno-etycznej. Od starożytności aż po koniec wieku XX. Polskich filozofów moralności autor omówił przy prezentacji rozwoju myśli etycznej czasów nowożytnych oraz współczesnych, przykładowo: Leona Pietrażyckiego, Michała Struve, Tadeusza Kotarbińskiego oraz Adama Schaffa i Mieczysława Alberta Krąpca. Szkoda, że pominął istotny dorobek etyczny Franciszka Kwiatkowskiego SJ biorąc pod uwagę liczną rzeszę wymienionych i zaprezentowanych filozofów etyków w swojej książce. Ten brak należałoby uzupełnić przy następnych wydaniach (wznowieniach) tej potrzebnej pozycji. 
            Historia etyki w zarysie została zakończona obszernym podsumowaniem autorstwa ks. prof. Romana Darowskiego SJ, propagatora i znawcy myśli autora recenzowanej książki, o którym wypowiedział się: „Ks. Tadeusz Ślipko należy niewątpliwie do najwybitniejszych etyków polskich XX wieku.(…) Główną jego zasługą jest opracowanie i wydanie – po raz pierwszy w języku polskim – całokształtu etyki, a więc zarówno etyki ogólnej, jak i szczegółowej, tak indywidualnej (osobowej), jak i społecznej. Etyka w jego ujęciu posiada kilka cech nowatorskich,(…). Jeśli chce się ją scharakteryzować najogólniej, to trzeba powiedzieć, że jest „wersją aksjo­no­­micz­ną” etyki chrześcijańskiej” (s. 147).
            Książkę wyróżnia solidna oprawa przygotowana przez Wydawnictwo PETRUS, które ma duże zasługi w popularyzowaniu dzieł etycznych i bioetycznych ks. Ślipki, albowiem w ostatnich latach podjęło trud wydania kilku książek jego autorstwa. Książka powinna zainteresować tych, którzy szukają historycznych podwalin filozofii moralności (etyki).