Śmierć zamyka okres ludzkiego życia na ziemi, a co będzie potem? To problem stale aktualny w ludzkich kulturach, który może znaleźć generalnie dwa rozwiązania. Pierwszym jest stwierdzenie, że śmierć absolutnie kończy byt człowieka, po którym może jedynie pozostać pamięć. Drugie rozwiązanie przyjmuje pozostawanie człowieka po śmierci w sferze bytu, przy czym mogą być dwie koncepcje wiecznego bytowania człowieka: jedna z nich wieczność uważa za nawrót, druga za cel. 

    Wybór odpowiedzi w perspektywie historycznej zależał od wielu czynników, jeżeli zaś chodzi o nawrót, to pojawia się koncepcja reinkarnacji i wędrówki dusz. Ponieważ ta koncepcja jest wciąż żywa i w czasach współczesnych staje się poglądem rozpowszechniony, a także skutecznie rozpowszechnianym, ks. Zwoliński pragnie to zagadnienie przedstawić obiektywnie, aby można było je ocenić i wyrobić sobie właściwe pojęcia.

    Najpierw następuje przegląd stanowisk przyjmujących reinkarnację. Rozpoczyna się od poglądów wywodzących się z religii i filozofii wschodnich. Autor przedstawia reinkarnację w systemach wedyjskim i braminizmie, w hinduizmie, dzinizmie i buddyzmie w kilku jego odmianach.

    Następnie mamy możność zapoznać się z reinkarnacją w mitologiach i religiach pozaeuropejskich oraz w przedchrześcijańskich wierzeniach europejskich. Dokonany przegląd ubogaca naszą wiedzę o wielu kulturach świata, w poglądach których przyjmowano lub nadal się jeszcze przyjmuje reinkarnację czyli powtórne wcielenie i narodzenie.

    Chrześcijaństwo wprowadziło zmianę poglądów i odrzuciło reinkarnację. Znalazła ona jednak miejsce w poglądach gnostyków i ich spadkobierców pojawiających się w ciągu wielu wieków. Od czasów renesansu, gdy powrócono do myśli starożytnej, znów w Europie pojawiają się poglądy reinkarnacyjne, które umocniły się przez fascynacje Wschodem, przyjmującym powtórne wcielenia. Znalazły one podatny grunt na terenie teozofii i antropozofii, a rozwinęły się w ramach New Age.

    Ta droga ludzkiej myśli, która została wszechstronnie przedstawiona w omawianej książce zaowocowała wzmocnieniem się idei reinkarnacyjnej, którą przyjmuje dziś wielu ludzi na świecie. Z badań socjologicznych wynika, że w Polsce istnieje duży odsetek ludzi, którzy wierzą w reinkarnację.

    Po części mówiącej o faktach książka przechodzi do oceny tego zjawiska, a zwłaszcza ukazuje konsekwencje wynikające z tego stanowiska. Nie ulega wątpliwości, że są one destrukcyjne dla człowieka i społeczeństwa. Dlatego jako przestrogę można wziąć rozdział o reinkarnacji w Polsce. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, które trzeba poznać (często jest lekceważone) i obronić naszą tradycję od niego.

    Dla pełności obrazu na końcu książka ma przedstawioną naukę Kościoła na temat reinkarnacji. Katolicka wizja człowieka i jego losu po śmierci absolutnie sprzeczna jest z przyjęciem reinkarnacji. To powinno być przestrogą dla wszystkich, który nie widzą niebezpieczeństwa we frymarczeniu z ideą reinkarnacji. Ta idea i wierność Chrystusowi nie mogą mieć nic wspólnego.

    Nie kołowrót istnień, lecz droga ku zmartwychwstaniu wyznacza kierunek życia chrześcijanina – te słowa, kończące omawianą książkę, wskazują nam jasną drogę.

    Tę ciekawą i poruszającą niezwykle aktualną problematykę książkę należy polecić wszystkim, którzy w świecie wypełnionym mrocznymi często ideologiami pragną znaleźć szlak wiodący do prawdy i pełni życia.