Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
240
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-331-6
Rodzaj publikacji:
książka


Problematyka reintegracji i readaptacji społecznej skazanych stanowi jeden z głównych obszarów badawczych współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej a w szczególności pedagogiki  penitencjarnej.

W monografii Wybrane problemy readaptacji skazanych oraz pomoc postpenitencjarna w działaniach resocjalizacyjnych zostały przedstawione różnorodne aspekty pomocy postpenitencjarnej dla osób skazanych. Przedstawiono je z perspektywy prawnej ,  pedagogiczno-psychologicznej  i socjalnej. Ma ona charakter diagnostyczny.  Całość opracowania można podzielić na trzy części. Pierwsza część poświęcona jest analizie literatury związanej z tematem readaptacji społeczno-zawodowej osób skazanych w systemie penitencjarnym. Głębszemu opracowaniu został poddany  polski system penitencjarny w wymiarze pedagogicznym z uwzględnieniem wszelkich regulacji prawnych i systemowych. Następnie w dalszej części rozdziału można zweryfikować procedurę odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce z postępowaniem z osobami   skazanymi w innych krajach europejskich. W rozdziale tym opisane zostały również formy,  struktury  i organizacja pomocy postpenitencjarnej, która jest nieodzownym komponentem skutecznego powrotu skazanych do społeczeństwa. Ostatnim elementem , który został opisany w części pierwszej to także proces readaptacji społeczno-zawodowej osób odbywających karę pozbawienia wolności , jego zadania, funkcje oraz przebieg. Autorka wiele miejsca poświeciła współczesnym programom readaptacyjnym , które są realizowane  w Polsce w zakładach karnych. Druga część dotyczy metodologii badań w którym opisana została grupa badawcza skazanych i narzędzia badawcze. Trzecia część ujmuje analizę wyników przeprowadzonych badań w środowisku izolacyjnym. W rozdziale tym przedstawione zostały wypowiedzi skazanych,  wychowawców penitencjarnych i  kuratorów penitencjarnych   na temat rzeczywistej readaptacji społecznej więźniów, ich problemów i możliwości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań readaptacyjnych  .  W zakończeniu autorka  podaje szereg rekomendacji dla ulepszenia i sprawniejszego działania systemu penitencjarnego w Polsce , propozycje działań profilaktycznych i pomocowych na rzecz osób pozbawionych wolności  i ich rodzin. Zawartość książki ma ułatwić zrozumienie trudności i  problemów więźniów , z którymi  stykają się  w warunkach izolacyjnych i potem wolnościowych. Ze względu na to , że publikacja zawiera niezbędne informacje o charakterystycznych dla poruszanej problematyki  zjawiskach i objaśnieniach kluczowych terminów, środki i metody oraz wskazania podstawy prawnej działania resocjalizacyjnego , opisuje teorie ,koncepcje i czynniki przestępczości , stanowi cenne żródło wiedzy dla studentów pedagogiki, prawa, pracy socjalnej, psychologii i socjologii, jak i dla osób ,którzy na co dzień zajmują się działalnością wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjna.