Stanisław Ziemiański (SJ)

Stanisław Ziemiański syn Kazimierza i Magdaleny z d. Szybka, urodził się dnia 7 IX 1931 r. w Besku k. Sanoka. Do zakonu jezuitów wstąpil 31 VII 1949 r. i w Starej Wsi k. Krosna odbył dwuletni nowicjat. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1959 r. w Warszawie. Filozofię studiował na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie (1953-1956), teologię na Wydziale Teologicznym "Bobolanum" w Warszawie (1956-1960). Studia specjalistyczne z filozofii odbył w latach 1960-1963 na KUL, gdzie w 1978 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Ontologiczne podstawy teorii definicji w systemie Arystotelesa (promotor: M. A. Krąpiec OP). Od 1963 r. wykłada na Wydziale Filozoficznym TJ. w Krakowie (od 1999 r.: Ignatianum) głównie teologie naturalną; przez wiele lat wykładał także metafizykę i kosmologię, a od 1988 - również  historię filoz. średniowiecznej. Nadto od 1974 do 2001 wykładał metafizykę i teologie naturalną na Wyższym Międzyzakonnym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Okresowo wykładał również w WSD Paulinów w Krakowie. W 1984/85 wykładał filozofię Boga w Le Moyne College w Syracuse (NY). W latach 1982-1988 był przewodniczącym Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie. Od 1988 do 1998 r. był sekretarzem Wydziału Filozoficznego Tow. Jezusowego w Krakowie, od 1991 r. - dyrektorem Sekcji Filozofii Systematycznej tegoż Wydziału, a w latach 1994-2001 - prodziekanem Wydziału. W 1990 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na podstawie książki Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga. Od 1991 jest prof. nadzw., a od  1999 r. prof. zwyczajnym.
W latach 1993-2001 był zatrudniony także na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie.
Od 2001 r. jest profesorem filozofii także na Wydziale Teologicznym w Bratysławie, należącym do Uniwersytetu w Trnavie. Ziemiański opublikował Teologię naturalną (Kraków 1995) oraz ponad 40 artykułów z zakresu filozofii - w duchu neotomizmu nawiązującego do nauk przyrodniczych.  Jest autorem ponad 2200 oryginalnych i ponad 100 tłumaczeń tekstów pieśni oraz kompozytorem ponad 2300 melodii do nich.  Prace muzyczne wydał w książkach: Bóg nas kocha (Kraków 1984); Pan pieśnią moją (Kraków 1978); Wysławiajmy Pana (Kraków 1978 - wraz z J. Łasiem); Chcę śpiewać Panu (Kraków 1982); Pieśnią moją sławię Pana (Kraków 1986); Śpiewam i gram Bogu (z. 1-4, Kraków 1989, z. 5, Kraków 1995). Nadto wydał Poradnik dla kapelanów lecznictwa zamkniętego (Kraków 1991 - wraz ze S. Kałużą). Z zakresu duszpasterstwa ogłosił ponad 40 artykułów. Tłumaczył z języka łacińskiego, włoskiego i francuskiego.


Wywiad i nagranie z ks. prof. Stanisławem Ziemiańskim (3 czerwca 2015)

program "Więcej kultury" TVP3, 28 września 2017, godz. 20.30-21.00
Stanisław Ziemiański (SJ)
19,90 zł
Stanisław Ziemiański (SJ)
19,90 zł
Stanisław Ziemiański (SJ)
29,00 zł
Stanisław Ziemiański (SJ)
39,00 zł
Stanisław Ziemiański (SJ)
39,00 zł