Martin Černek

Martin Černek PhDr. Ing.
Dr Martin Černek, MBA (Uniwersytet PRIGO) adiunkt w Katedrze Ekonomiki Biznesu i Prawa Uniwersytetu PRIGO w Hawierzowie. Koncentruje się na zastosowaniu nauk społecznych w zarządzaniu, szczególnie w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji biznesowych i protokołu społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, analizy jakościowej i przetwarzania danych, zarządzania projektami i zarządzania dotacjami.
Na Uniwersytecie prowadzi zajęcia na studiach menedżerskich. Opublikował kilka artykułów zarejestrowanych w bazach danych Web of Science i Scopus. Jest autorem lub współautorem kilku monografii i podręczników uniwersyteckich. Jest pomysłodawcą i realizatorem kilku międzynarodowych projektów z serii INTERREG V-A Czechy - Polska, w tym szeregu projektów krajowych (GAČR, TAČR, OP VVV itp.).