Barbara Nowak

Barbara Nowak, dr hab. nauk społecznych w zakresie pracy socjalnej, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pedagog, profesor w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik pierwszej w Polsce  Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy, która  między innymi sprawuje opiekę merytoryczną nad studiami II stopnia na kierunku praca socjalna ze specjalnością Koordynator Pomocy Postpenitencjarnej. Autorka programu studiów na tej specjalności. Docent w Katedrze Pracy Socjalnej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego Zakład Karny Czarne.

Zainteresowania badawcze dotyczą problemu pracy socjalnej w obszarze  pomocy postpenitencjarnej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

Realizuje  działania praktyczne i badawcze na terenie jednostek penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek  Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach i w Krakowie. Od wielu lat współpracuje w zakresie pomocy postpenitencjarnej z kuratelą sądową.